Gebruikersvoorwaarden https://stacymills.com/

Toepasselijkheid

Artikel 1.

Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer en/of gebruiker van de website(s) en Online Producten, zoals Telegram Channel en Online Journal, van de Stacy Mills Stylist . Door gebruik van de website(s) geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

a. Je de website(s) bezoekt

b. Je reviews, klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de websites plaatst. Hieronder vallen in ieder geval de volgende website en/of webpagina's:

Aanmelding en registratie

Artikel 3.

Bij aanmelding als maandelijkse abonnement van de Stacy Mills Stylist online producten ontvang je, afhankelijk van het producttype:

 • En link direct naar een Telegram Channel, waar je knop "Join" moet drukken om deze maandelijkse abonnement om te laten starten;

 • een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het maandelijkse toegang van onze Journal Online Product. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.

Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch: Service & Advies, telefoon +31613074683Dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 uur - 17.00 uur

 • E-mail: stacymills.stylist@gmail.com

 • Post: Stacy Mills Stylist Louis Paul Boonstraat 35 1321KA Almere

Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toesturen.

Gedragsregels

Artikel 5.

Je mag de website(s) alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Artikel 6..

Je mag op de website(s) en Online Producten, Zoals Telegram channel en Online Journal, geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

 • discriminerende of beledigende commentaren;

 • onwelvoeglijk taalgebruik;

 • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;

 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;

 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;

 • het zich voordoen als een andere persoon;

 • het plaatsen van commerciële boodschappen;

 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.Artikel 7.

Het noemen van geregistreerde handelsmerken binnen Online Producten (zoals namen van bedrijven en producten) is gezien de aard van onze werkzaamheden inherent aan het karakter van de website. Je moet dat altijd op zorgvuldige wijze doen, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Artikel 8.

Stacy Mills Stylist behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de website(s).

Waarschuwing

Artikel 9.

Wij raden je aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat andere deelnemers op de Online Producten geven.

Hergebruik van bijdragen

Artikel 10.

Zonder onze voorafgaande toestemming mag je geen bijdragen van de website(s) kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de websites publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Aansprakelijkheid

Artikel 11.

Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op de website(s) en Online Producten en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

Artikel 12.

Door gebruik van de websites en Online Producten aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van de Stacy Mills Stylist, als de Stacy Mills Stylist schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 13.

Stacy Mills Stylist is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website(s) te gebruiken en/of te lezen.

Klachten

Artikel 14.

Stacy Mills Stylist neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als je het oneens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je jouw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie van de Stacy Mills Stylist (adres: Louis Paul Boonstraat 35 1321 KA Almere). Stacy Mills Stylist laat jou binnen 30 dagen na ontvangst van je bezwaar weten of, en zo ja, op welke wijze wij aan jouw bezwaar tegemoet zullen komen.

Privacy

Artikel 15.

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. Daarin staat ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht

Artikel 16.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 17.

Stacy Mills Stylist heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.


Made on
Tilda